Informacje dla studentów - Regulamin
 1. Studium Wychowania Fizycznego realizuje program zajęć z wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Rolniczego w oparciu o następujące formy:
  • zajęcia programowe, z możliwością wyboru formy ruchu
  • zajęcia w grupach rehabilitacji ruchowej prowadzone w siłowni i pływalni
  • treningi sekcji sportowych we współpracy z Klubem Uczelnianym AZS UR
 2. Zapisy na zajęcia obligatoryjne dokonywane są drogą elektroniczną poprzez system USOS
 3. Zaliczenia semestru dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie uzyskanych efektów kształcenia oraz :
  1. systematycznego uczęszczania na zajęcia,
  2. aktywnego udziału w ćwiczeniach,
  3. uzyskania minimów sprawnościowych,
  4. umiejętności i wiadomości z dyscyplin sportowych realizowanych na zajęciach z wychowania fizycznego.
 4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu sportowego, w którym odbywają się zajęcia.
 5. Studenci uczęszczający na zajęcia obligatoryjne zobowiązani są do odbycia minimum:
  • 12 zajęć w semestrze dla grup 30 godzinnych
 6. Studenci uczęszczających na zajęcia : turystyki rowerowej, nordick walking, narciarstwa alpejskiego otrzymują zaliczenie na podstawie uzyskanych efektów kształcenia oraz 100% obecności w semestrze.
  Zajęcia dydaktyczne z narciarstwa, pływania i jeździectwa - studenci częściowo pokrywają koszty uczestnictwa w tych zajęciach. Szczegółowe informacje u prowadzących.
 7. W ciągu jednego dnia student może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach wychowania fizycznego
 8. Zajęcia prowadzone w sali gimnastycznej można odrabiać wyłącznie w sali gimnastycznej
 9. Nie wolno odrabiać zajęć awansem (''do przodu'')
 10. Studenci nie mogący uczestniczyć w zajęciach obligatoryjnych ze względu na stan zdrowia zostaną przyjęci na zajęcia rehabilitacji ruchowej po przedstawieniu właściwego skierowania (wzór do pobrania na stronie SWF UR) od lekarza pierwszego kontaktu.
 11. Studenci skierowani na zajęcia rehabilitacji ruchowej zobowiązani są do wybrania zajęć (poprzez system USOS ) na pływalni lub siłowni.
 12. Studenci, którym stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w zajęciach wf oraz rehabilitacji ruchowej, po uprzednim przedstawieniu komisyjnego zwolnienia lekarskiego z NZOZ SCANMED ul. Armii Krajowej 5, będą zarejestrowani na zajęcia w sali gimnastycznej. Pełnić tam będą rolę pomocy w organizacji zajęć dydaktycznych, turniejów sportowych i innych imprez organizowanych przez SWF UR. Studentów tych obowiązuje obecność na zajęciach w semestrze jak w punkcie 5.
 13. Studenci uczestniczący w zajęciach sportowych Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rolniczego są zwolnieni z obligatoryjnych zajęć wychowania fizycznego i otrzymują zaliczenia od trenera wybranej sekcji sportowej.
 14. Jeżeli sekcję sportową KU AZS prowadzi osoba nie zatrudniona w SWF wpisu dokonuje Kierownik SWF na podstawie dzienniczka zajęć przestawionego przez prowadzącego daną sekcję sportową.
 15. Zwolnieni z zajęć obligatoryjnych mogą być studenci posiadający I klasę sportową lub aktualni członkowie kadry narodowej.
 16. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika SWF lub jego Zastępcę ds. Dydaktycznych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Paweł Lisek